Thông tin điều hành bộ

Góp ý dự thảo biểu tổng hợp số liệu thống kê công tác tư pháp kỳ báo cáo chính thức năm 2014

( 12/05/2015)

Để thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của các Bộ, ngành và Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước (phần thuộc về trách nhiệm của Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp đã tổng hợp 41 biểu số liệu thống kê về các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của ngành Tư pháp thuộc kỳ báo cáo chính thức năm 2014  theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp. Dự thảo các Biểu tổng hợp số liệu thống kê này hiện được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://www.moj.gov.vn (mục Chỉ đạo, điều hành).