Thông tin điều hành bộ

Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo số liệu thống kê năm 2014

Thực hiện quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành và Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, Ngành, UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương lập báo cáo thống kê chính thức năm 2014 gửi về Bộ Tư pháp theo đúng quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg và Thông tư số 20/2013/TT-BTP.

Nội dung chi tiết xin xem tệp đính kèm.