Thông tin điều hành bộ

Hướng dẫn phạm vi nội dung báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015

Thực hiện quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, ngày 27/4/2015 Bộ Tư pháp ban hành Công văn số….. hướng dẫn các Bộ, Ngành, địa phương về phạm vi nội dung thực hiện báo cáo thống kê về công tác tư pháp trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm báo cáo đầy đủ 04 biểu (1d, 2c, 3d, 27e), báo cáo một số cột của 01 biểu (10e) không cần báo cáo 01 biểu (04d); ngoài ra Bộ Giao thông Vận tải không phải báo cáo biểu 28c.

2. Các Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo đầy đủ 19 biểu (18 biểu theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP  gồm: 1c, 2b, 3c, 4b, 13c, 13g, 19, 20, 21, 22c,  24c, 25c, 27d, 28c, 30b,  32b, 34d và biểu chứng thực nêu tại điểm 3 dưới đây); báo cáo một số cột của 02 biểu (10d, 12d) và không cần báo cáo 03 biểu (23, 26b, 31b).

3. Về biểu mẫu báo cáo thống kê chứng thực: để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, các văn bản có liên quan) và để kịp thời phục vụ hoạt động sơ kết công tác tư pháp năm 2015, Bộ Tư pháp hướng dẫn tạm thời thực hiện báo cáo thống kê về chứng thực theo nội dung các biểu mẫu số 17aM, 17bM và 17cM thay cho biểu mẫu số 17a, 17b, 17c ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP.

Thời hạn gửi báo cáo thống kê bằng văn bản (hoặc bản điện tử có chữ ký số, bản dưới dạng file PDF) về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch – Tài chính) chậm nhất là ngày 02 tháng 6 năm 2015 (đồng thời gửi file điện tử tới địa chỉ: thongketuphap@moj.gov.vn, chi tiết liên hệ Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp; điện thoại: 04.62739546).