Thông tin điều hành bộ

Góp ý dự thảo biểu tổng hợp số liệu thống kê công tác tư pháp kỳ báo cáo chính thức năm 2014

Để thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của các Bộ, ngành và Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước (phần thuộc về trách nhiệm của Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp đã tổng hợp 41 biểu số liệu thống kê về các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của ngành Tư pháp thuộc kỳ báo cáo chính thức năm 2014  theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp. Dự thảo các Biểu tổng hợp số liệu thống kê này hiện được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://www.moj.gov.vn (mục Chỉ đạo, điều hành).

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng các thông tin thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo và công bố của Bộ Tư pháp, Bộ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo việc tự kiểm tra lại nội dung các số liệu thống kê của Bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong các báo cáo thống kê đã gửi về Bộ Tư pháp (đặc biệt chú ý những số liệu đã được Bộ Tư pháp đánh dấu và ghi chú trong 41 biểu tổng hợp số liệu thống kê đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ). Trường hợp có sai sót đề nghị đơn vị khẩn trương có văn bản bổ sung, điều chỉnh, đính chính các số liệu trên (dưới dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử có chữ ký số, bản dưới dạng PDF) và gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 20 tháng 5 năm 2015 (đồng thời gửi file điện tử tới địa chỉ thongketuphap@moj.gov.vn, chi tiết liên hệ Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp; điện thoại 04.62739546) để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo cac biểu số liệu thống kê.