Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Ngày 24/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg.

Trong đó, Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là Mạng lưới TBT Việt Nam) gồm: Điểm TBT quốc gia (là Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); Điểm TBT của Bộ (cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của 10 Bộ được chỉ định, gồm: Công Thương, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội…) và cơ quan thực hiện hoạt động TBT ở địa phương là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 
Mạng lưới này do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, quản lý hoạt động. có chức năng hỗ trợ nâng cao nhận thức của cộng đồng, cung cấp thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp về TBT nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của hàng hóa Việt Nam ở thị trường trong nước và nước ngoài…
Các Điểm TBT làm việc theo chế độ thủ trưởng và chịu sự quản lý của cơ quan quản lý trực tiếp về vấn đề chuyên môn, chuyên ngành.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/01/2018.
 

Phạm Nguyệt Hằng


File đính kèm
Các tin khác