Hỏi về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Công ty tôi đăng ký hai thành viên, tôi là giám đốc. Hiện tại tôi đã tạm ngừng kinh doanh được 2 năm ( năm 2015 và 2016). Do công việc ở xa tôi không về để làm thủ tục giải thể được. Nếu đến hết thời hạn tạm ngừng (hết năm 2016) mà tôi không làm thủ tục giải thể và không làm thêm thủ tục tạm ngừng kinh doanh nữa, công ty hiện tại không có việc, nên cũng không hoạt động, vậy tôi muốn hỏi nếu tiếp tục để năm 2017 công ty vẫn không hoạt động thì có sao không?

Gửi bởi: ngolekhanh167@gmail.com

Trả lời có tính chất tham khảo

Câu trả lời mang tính tham khảo
- Cơ sở pháp lý: Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp.
Căn cứ theo khoản 2 Điều 57 nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp: “Điều 57. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện,địa điểm kinh doanh
Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặctiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địađiểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổngthời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.”
Như vậy nếu hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp của bạn không tiến hành thông báo tiếp cho phòng đăng ký kinh doanh hoặc tiến hành giải thể doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp của bạn không thực hiện các thủ tục trên thì sẽ đương nhiên coi là quay trở lại làm việc và phát sinh các nghĩa vụ thuế.
 
 

Trả lời bởi: Phạm Nguyệt Hằng