Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC về cung cấp thông tin đấu thầu đăng tải trên Báo Đấu thầu

Để việc cung cấp thông tin về đấu thầu phù hợp với những quy định mới của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng, ngày 21/9/2010, liên Bộ KH&ĐT và Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 20/2010/TT-BKH-BTC (TTLT 20) quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.
 

TTLT 20 hướng dẫn chi tiết việc cung cấp thông tin, lộ trình và chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu đối với các đơn vị có dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu để thực hiện đăng tải trên Báo Đấu thầu theo quy định hiện hành.

So với Công văn số 4073/BKH-QLĐT của Bộ KH&ĐT ngày 5/6/2008 về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu, TTLT 20 có một số điểm mới, như:

 Yêu cầu phải đăng tải thêm trên Báo Đấu thầu các thông tin về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và các thông tin về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), dự án xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO) và dự án xây dựng - chuyển giao (BT). Đối với các dự án này, bắt buộc phải đăng tải các thông tin về danh mục dự án, danh sách nhà đầu tư đăng ký, thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển và kết quả lựa chọn nhà đầu tư mà không có giới hạn về hạn mức.

Đối với các thông tin còn lại thì có sự thay đổi về hạn mức đăng tải. Ví dụ như thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, thông báo mời sơ tuyển đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, EPC, danh sách ngắn và thông báo mời thầu trước đây có hạn mức phải đăng tải thì theo TTLT 20 tất cả các thông tin này không kể hạn mức đều bắt buộc phải đăng tải trên Báo Đấu thầu. Đối với thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu, trước đây, các gói thầu tư vấn từ 1 tỷ đồng trở lên và gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, EPC từ 5 tỷ đồng trở lên mới phải đăng tải trên Báo Đấu thầu, nay theo quy định mới các thông tin này bắt buộc phải đăng tải đối với tất cả các gói thầu có hạn mức từ 2 tỷ đồng trở lên.

Ngoài ra, TTLT 20 còn bổ sung thêm nội dung về số kỳ đăng tải; thời hạn cung cấp thông tin cũng thay đổi với số ngày cung cấp thông tin ngắn hơn để phù hợp hơn với Điều 7 của Nghị định 85.

Ngoài ra, một nội dung mới được đưa vào Thông tư liên tịch số 20 là “chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu”. Có 15 nội dung thông tin được đăng tải miễn phí bao gồm: kế hoạch đấu thầu; thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; thông báo mời sơ tuyển; thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm; danh sách ngắn; thông báo danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư; thông báo danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất; thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất; danh mục các dự án BOT, BTO và BT; danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, BTO và BT; thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, BTO và BT; kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, BTO và BT; thông báo gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thông tin đã đăng tải; giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, văn bản hướng dẫn công tác đấu thầu của cơ quan cấp Bộ, cấp tỉnh; thông tin xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Chỉ có 5 thông tin đăng tải trên Báo Đấu thầu phải nộp chi phí, cụ thể như sau: 

1. Thông báo mời thầu

200.000 đồng/3 kỳ/gói

2. Thông báo mời chào hàng

100.000 đồng/3 kỳ/gói

3. Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

300.000 đồng/3 kỳ/gói

4. Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án BOT, BTO và BT

300.000 đồng/3 kỳ/gói

5. Thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

400.000 đồng/3 kỳ/gói

TTLT 20 có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế thay thế Văn bản số 4073/BKH-QLĐT.

Hà Thư