Ban hành Thông tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng

Ngày 22/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 17/2010/TT-BKH quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng. Thông tư gồm có 6 chương, trong đó quy định cụ thể về đăng ký người sử dụng hệ thống, chứng thư số, quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng, quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu qua mạng...

 

Đấu thầu qua mạng hay còn gọi là đấu thầu điện tử được hiểu là quá trình sử dụng hệ thống mạng công nghệ thông tin (internet) và các thiết bị điện toán để thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Hệ thống đấu thầu qua mạng bao gồm hệ thống máy chủ, các thiết bị điện toán (phần cứng) và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin được cài đặt trên máy chủ (phần mềm) đặt tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn để thực hiện đấu thầu qua mạng.

Theo Thông tư 17/2010/TT-BKH, thí điểm đấu thầu qua mạng được thực hiện đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá và xây lắp có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế và chào hàng cạnh tranh trong nước.

Khi thực hiện đấu thầu qua mạng, các nội dung sau đây của quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện qua mạng internet: đăng tải kế hoạch đấu thầu; Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng; Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (HSĐX); Mở thầu, mở HSĐX (biên bản mở thầu, biên bản mở HSĐX); Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; Đăng tải thông tin về nhà thầu vi phạm pháp luật đấu thầu.

Về đối tượng áp dụng, Thông tư 17/2010/TT-BKH quy định, việc thí điểm đấu thầu qua mạng được thực hiện tại ba cơ quan là UBND TP. Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo đó, mỗi cơ quan thí điểm lựa chọn tối thiểu 5 gói thầu mua sắm hàng hoá, 3 gói thầu dịch vụ tư vấn, 3 gói thầu xây lắp, có hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế để áp dụng thí điểm đấu thầu qua mạng nêu tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức không thuộc đối tượng thí điểm thì khuyến khích áp dụng đấu thầu qua mạng theo Thông tư này.

Thông tư 17/2010/TT-BKH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2010.

Thành Trung