Ban hành Thông tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Ngày 29/6/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 15/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.
 

Thông tư này áp dụng cho các gói thầu dịch vụ tư vấn của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế để lựa chọn nhà thầu tư vấn là tổ chức. Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam đã ký kết.

Đối tượng áp dụng Thông tư là tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đánh giá HSDT gói thầu dịch vụ tư vấn bao gồm tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp…

Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm những nội dung cơ bản sau: Thông tin cơ bản (Giới thiệu chung về dự án và gói thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu, Phương pháp đánh giá Hồ sơ dự thầu, Tóm tắt quá trình tổ chức đấu thầu); Kết quả đánh giá sơ bộ; Kết quả đánh giá chi tiết (Đánh giá về kỹ thuật, Đánh giá về tài chính, Đánh giá tổng hợp); Đàm phán hợp đồng; Kết luận và kiến nghị; Chữ ký xác nhận của các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu; Phụ lục.

Theo Thông tư này, khi áp dụng theo Mẫu Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, tổ chuyên gia đấu thầu căn cứ vào hồ sơ mời thầu, HSDT, văn bản yêu cầu và giải thích làm rõ hồ sơ mời thầu, văn bản yêu cầu và giải thích làm rõ HSDT, ý kiến của các thành viên trực tiếp tham gia đánh giá HSDT và các tài liệu liên quan nhằm đảm bảo tính trung thực, khách quan, minh bạch của kết quả đấu thầu. Đồng thời, căn cứ vào báo cáo đánh giá HSDT của tổ chuyên gia đấu thầu, bên mời thầu có nhiệm vụ trình kết quả đấu thầu để chủ đầu tư xem xét, quyết định. Người trình kết quả đấu thầu không đồng thời là người phê duyệt kết quả đấu thầu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2010.

Thành Trung