Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ mới: Tiếp tục góp phần đơn giản thủ tục đấu thầu

Trong Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ (HSMTXLQMN) mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BKH (Thông tư 02) ngày 19/01/2010, nhiều hướng dẫn thực hiện đối với gói thầu quy mô nhỏ đã được chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với quy định mới về đấu thầu tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội (Luật sửa đổi số 38/QH12); Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ (Nghị định 85) về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. Việc ban hành mẫu hồ sơ này theo đánh giá sẽ tiếp tục góp phần đơn giản hoá thủ tục đấu thầu, tạo thuận lợi hơn trong áp dụng.

 

Kết cấu của Mẫu HSMTXL quy mô nhỏ mới ban hành kèm theo Thông tư 02 bao gồm 10 chương và được chia làm 03 phần: Phần I: Chỉ dẫn đối với nhà thầu; Phần II: Yêu cầu về xây lắp và Phần III: Yêu cầu về hợp đồng. Về nội dung, xuất phát từ sự thay đổi về hạn mức gói thầu quy mô nhỏ tại Nghị định 85 là gói thầu xây lắp hoặc gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ tổng thầu thiết kế) có giá không quá 8 tỷ đồng (Điều 33), nên trong Thông tư 02 đã có điều chỉnh một số quy định trong mẫu HSMTXL quy mô nhỏ cũ như sau:  

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư 02 quy định Mẫu HSMTXLQMN mới áp dụng đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng (so với quy định cũ là dưới 3 tỷ đồng) của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước.

Ngoài ra, Thông tư 02 có quy định việc lập HSMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ trong trường hợp đấu thầu quốc tế thì có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu HSMTXLQMN mới cho phù hợp trên cơ sở tham khảo Mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ KH&ĐT. Do Mẫu HSMTXLQMN mới được soạn thảo theo hướng đơn giản về nội dung, thủ tục và chủ yếu áp dụng cho đấu thầu trong nước nên một số nội dung liên quan trong đấu thầu quốc tế như về đồng tiền dự thầu thì chỉ quy định sử dụng Việt Nam đồng, ngôn ngữ trong đấu thầu là tiếng Việt, không quy định việc chuyển đổi về một đồng tiền để so sánh các hồ sơ dự thầu (HSDT) hay đăng tải thông báo mời thầu trên một tờ báo tiếng Anh. Do vậy, khi gói thầu quy mô nhỏ thuộc trường hợp phải áp dụng đấu thầu quốc tế theo quy định tại Điều 13 của Luật Đấu thầu thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập HSMT sẽ nghiên cứu sửa đổi Mẫu này theo hướng dẫn nêu trên.

Về đối tượng áp dụng,Thông tư 02 quy định đối tượng áp dụng Mẫu HSMTXLQMN mới là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập HSMT đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ nêu trên. Trước đây, việc lập HSMT trình người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt hoặc uỷ quyền xem xét, phê duyệt thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Tuy nhiên, quy định nêu trên đã được sửa đổi tại khoản 19 Điều 2 của Luật sửa đổi số 38/QH12, theo đó việc phê duyệt HSMT sẽ thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư. Do vậy, chủ đầu tư sẽ giao đơn vị, tổ chức trực thuộc có đủ năng lực để thực hiện lập HSMT. Nếu đơn vị, tổ chức trực thuộc không có đủ năng lực thì chủ đầu tư có thể lựa chọn một đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện việc lập HSMT làm cơ sở để chủ đầu tư xem xét, phê duyệt.

Ngoài việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH, Mẫu HSMTXL nhỏ mới ban hành kèm theo Thông tư 02 bổ sung một số nội dung mới như sau:

Thứ nhất, mẫu HSMTXLQMN mới bổ sung quy định về điều kiện tham gia đấu thầu đối với nhà thầu liên danh. Theo đó, trường hợp liên danh thì nhà thầu phải có văn bản thoả thuận giữa các thành viên liên danh, trong đó quy định rõ thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung và riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu. Các yêu cầu khác đối với nhà thầu liên danh khi tham gia đấu thầu như thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu, kê khai năng lực và kinh nghiệm của liên danh, tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm áp dụng cho trường hợp nhà thầu liên danh... cũng đã được bổ sung vào Mẫu HSMTXLQMN mới.

Thứ hai, mẫu HSMTXLQMN cũ quy định việc phân tích đơn giá là một nội dung bắt buộc thì Mẫu HSMTXLQMN mới hướng dẫn chỉ quy định nội dung này khi thấy việc yêu cầu nhà thầu phân tích đơn giá là cần thiết (khoản 5 Mục 11 Chương I). Đối với trường hợp gói thầu có yêu cầu về sử dụng lao động nước ngoài, HSMT sẽ yêu cầu nhà thầu phải kê khai trong HSDT của mình số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của cán bộ kỹ thuật, chuyên gia nước ngoài huy động để thực hiện gói thầu. Thêm vào đó, hướng dẫn thời gian có hiệu lực của HSDT cũng được cụ thể hơn với việc bổ sung ví dụ đi kèm. Việc đưa cả ví dụ liên quan đến xác định thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu trong Mẫu mới sẽ giúp bên mời thầu, tổ chuyên gia và nhà thầu tránh được những cách hiểu khác nhau khi xác định thời gian có hiệu lực của HSDT.

Thứ ba, liên quan đến đánh giá HSDT, Điều 33 Nghị định 85 quy định đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, trong HSMT không cần nêu tiêu chuẩn đưa về cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá, không cần xác định giá đánh giá trong quá trình đánh giá HSDT. Do đó, tại Mục 24 của Mẫu HSMTXL nhỏ mới có bổ sung khoản 5 hướng dẫn cho trường hợp gói thầu quy mô nhỏ nhưng phức tạp cần phải xác định giá đánh giá. Theo đó, nếu áp dụng nội dung xác định giá đánh giá, thì việc áp dụng giá đánh giá phải tuân thủ theo hướng dẫn về nội dung này được quy định trong Mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ KH&ĐT.

Trên đây là một số nội dung điều chỉnh, bổ sung của Mẫu HSMTXLQMN mới vừa được ban hành. Mẫu hồ sơ này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/3/2010 và sẽ thay thế mẫu HSMTXLQMN ban hành kèm theo Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT.

Thành Trung