Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm trang thiết bị cho cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2010

1. Tên cơ quan/đơn vị: Tổng cục Thi hành án dân sự

- Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: 04.37346.187, fax: 04.38454658

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị cho cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2010

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 2331/QĐ-TCTHADS ngày 13/8/2010 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

5. Tổng mức đầu tư 555.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi năm triệu đồng)