Gói thầu "Mua máy photocopy"

Tên gói thầu: Mua máy photocopy

Giá gói thầu: 450.000.000 VND

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Phương thức đấu thầu: 1 túi hồ sơ

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quí IV năm 2010

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày