Gói thầu xây dựng Phần mềm lưu trữ dùng chung cho hệ thống tổ chức các cơ quan thi hành án dân sự

Tên gói thầu: xây dựng Phần mềm lưu trữ dùng chung cho hệ thống tổ chức các cơ quan thi hành án dân sự

Giá gói thầu: 947.719.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 7, 8 năm 2015

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày