Gói thầu Trang bị bổ sung, thay thế thiết bị cho hệ thống mạng Lan trong trụ sở Bộ Tư pháp năm 2015

Tên gói thầu: Trang bị bổ sung, thay thế thiết bị cho hệ thống  mạng Lan trong trụ sở Bộ Tư pháp năm 2015

Giá gói thầu: 497.376.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ, 1 giai đoạn

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5, 6 năm 2015

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày