Gói thầu Cung cấp dịch vụ đường truyền Internet cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp

Tên gói thầu: Xây dựng các Phân hệ trao đổi thông tin và tra cứu thông tin quốc tịch giữa Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Giá gói thầu:  2.564.100.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ, 1 giai đoạn

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5, 6 năm 2015

Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng