Gói thầu Xây dựng các Phân hệ trao đổi thông tin và tra cứu thông tin quốc tịch giữa Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Tên gói thầu: Xây dựng các Phân hệ trao đổi thông tin và tra cứu thông tin quốc tịch giữa Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Giá gói thầu:  975.636.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ, 1 giai đoạn

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5, 6  năm 2015

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày