Gói thầu Xây dựng, triển khai phân hệ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Tên gói thầu: Xây dựng, triển khai phân hệ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Giá gói thầu:  1.186.952.000 đ

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ, 1 giai đoạn

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5, 6   năm 2015

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày