Gói thầu Nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp năm 2015

Tên gói thầu: Nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp năm 2015

Giá gói thầu:  2.958.583.000đ

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ, 1 giai đoạn

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng  5,6   năm 2015

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày