Gói thầu: “Gia hạn phần mềm bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu Bộ Tư pháp”

a) Tên gói thầu: “Gia hạn phần mềm bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu Bộ Tư pháp”

b) Giá gói thầu: 244.400.000 đồng

c) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh

đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu

§    Phê duyệt Kế hoạch chào hàng cạnh tranh    : từ 11/11

§    Thông báo mời chào hàng cạnh tranh            : 12/11/2010

§    Phê duyệt  Hồ sơ yêu cầu                            : 11/11/2010

§    Phát hành Hồ sơ yêu cầu                             : ngày 12/11/2010

§    Chuẩn bị Hồ sơ đề xuất                               : từ 12/11 – 17/11/2010

§    Nộp Hồ sơ đề xuất                                       : 10giờ ngày 17/11/2010

§    Đánh giá Hồ sơ đề xuất                               : từ 17/11 – 18/11/2010

§    Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh       : 18/11/2010

§    Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh       : 18/11/2010

§    Thương thảo, hoàn thiện, ký hợp đồng          : 19/11/2010

e) Hình thức hợp đồng: Trọn gói

f) Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.