Gói thầu: “Cung cấp phần mềm hệ thống và cơ sở dữ liệu có bản quyền ”

a) Tên gói thầu: “Cung cấp phần mềm Hệ thống và cơ sở dữ liệu có bản quyền ”

b) Giá gói thầu: 701.000.000 đồng

c) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh

đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu

§    Phê duyệt Kế hoạch chào hàng cạnh tranh    : từ 11/11/2010

§    Thông báo mời chào hàng cạnh tranh            : từ 16/11/2010

§    Phê duyệt  Hồ sơ yêu cầu                            : 15/11/2010

§    Phát hành Hồ sơ yêu cầu                             : ngày 16/11/2010

§    Chuẩn bị Hồ sơ đề xuất                                : từ 16/11-22/11/2010

§    Nộp Hồ sơ đề xuất                                       : 10h30 ngày 22/11/2010

§    Đánh giá Hồ sơ đề xuất                                : từ 22/11 – 23/11/2010

§    Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh        : 24/11/2010

§    Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh        : 24/11/2010

§    Thương thảo, hoàn thiện, ký hợp đồng           : 25/11/2010

e) Hình thức hợp đồng: Trọn gói

f) Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.