Gói thầu: “Xây dựng, nâng cấp phần mềm, trang tin trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự”

a) Tên gói thầu: “Xây dựng, nâng cấp phần mềm, trang tin trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự”

b) Giá gói thầu: 506.150.000đ

c) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu

§    Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu              : 11/11

§    Thông báo mời thầu                            : từ 16/11/2010

§    Phê duyệt Hồ sơ mời thầu                  : 24/11/2010

§    Phát hành hồ sơ mời thầu                   : ngày 26/11/2010

§    Chuẩn bị hồ sơ dự thầu                       : từ 26/11 – 11/12/2010

§    Nộp hồ sơ dự thầu                              : 9giờ ngày 11/12/2010

§    Đánh giá hồ sơ dự thầu                       : từ 11/12 – 13/12/2010

§    Phê duyệt kết quả đấu thầu                  : 14/12/2010

§    Thông báo kết quả đấu thầu                  : 14/12/2010

§    Thương thảo, hoàn thiện, ký hợp đồng  : 15/12/2010

e) Hình thức hợp đồng: Trọn gói

f) Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày.