Gói thầu "Thi công xây dựng"

Giá gói thầu: 15.387.000.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 520 ngày