Tư vấn đấu thầu các gói thầu: “Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình”; “Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng”;....
 

Tên gói thầu: Tư vấn đấu thầu các gói thầu: “Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình”; “Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng”; “ Chống mối”; “Quan trắc lún công trình”; “ Bảo hiểm”; “Kiểm toán quyết toán”; “Thí nghiệm cọc”

Giá gói thầu: 20.000.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

Phương thức đấu thầu:

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng Tối đa thời gian thực hiện hợp đồng cho mỗi gói thâu là 30 ngày