Gói thầu "Mua sắm máy photocopy (gói số 1)"

Tên gói thầu:                      Mua sắm máy photocopy (gói số 1)

Nguồn vốn:                         Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Phương thức đấu thầu:     1 túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:         Trọn gói

Thời gian thực hiện HĐ:     15 ngày

Thời gian lựa chọn nhà thầu

- Phát hành hồ sơ yêu cầu cho các nhà thầu tham dự: ngày 12/6/2009,

    Địa chỉ: Ông Phan Hữu Trung

    Phòng 313 nhà N 4

    Văn phòng Bộ Tư pháp

    60 Trần Phú, Hà Nội

- Nhận hồ sơ đề xuất của các nhà thầu (cả 3 gói thầu): chậm nhất đến 14 giờ ngày 16/6/2009

- Mở thầu: 15 giờ ngày 16/6/2009