Gói thầu: “Xây dựng phần mềm Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp”

Tên gói thầu: “Xây dựng phần mềm Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp”

Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin

Giá gói thầu: 2.772.978.486 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu: tháng 9-10/2009

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày