Gương sáng tư pháp - Điển hình tiên tiến
Alternate Text
Một trong những “kim chỉ nam” ngay từ ban đầu Ban Tổ chức chương trình “Gương sáng Pháp luật” luôn bám sát, là Quyết định 1521/QĐTTg ngày 6/10/2020 Thủ tướng ban hành (thực hiện kết luận 80- kL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân).
Chương trình Gương sáng Pháp luật 2021 đã đi đến thời điểm kết thúc nhưng chắc chắn sức lan tỏa sẽ còn rộng mãi và chúng ta với phương châm thiết thực, hiệu quả sẽ nuôi dưỡng sức sống và sinh khí ấy lâu dài cho mai sau chứ không chỉ là sự kiện có tính chất nhất thời.
Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB TƯMTTQ ) khẳng định, quá trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” đã lựa chọn được nhiều gương sáng điển hình, tiêu biểu, có sự ảnh hưởng lớn, tạo ra năng lượng tích cực, tác động đến các tầng lớp nhân dân.
Bên cạnh việc đánh giá cao chương trình “Gương sáng Pháp luật” lần thứ nhất, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang gợi ý trong các chương trình sau có thể mở rộng đối tượng bình chọn cho cả tập thể, chứ không chỉ bình chọn cho các cá nhân. Vì tập thể và cá nhân có mối quan hệ logic: Tập thể tốt dễ tạo điều kiện cho cá nhân tỏa sáng và ngược lại cá nhân tỏa sáng thì họ phải hoạt động trong khuôn khổ một tập thể và họ có thể truyền cảm hứng lan tỏa, dẫn dắt làm cho tập thể đó tốt hơn nữa.
"Con người sẽ trở lên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến" - Một triết gia đã khẳng định như vậy. Và tôi tin điều đó là sự thật... Khi Bắc Giang trở thành tâm dịch, với lời hiệu triệu “Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”, luôn có những người dốc sức cho sự bình an của quê hương.
Tuy lần đầu tiên tổ chức nhưng theo đánh giá của ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Hội đồng bình chọn, chương trình đã có cách làm bài bản, từ khâu lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng bình chọn đến quá trình lựa chọn, đăng tải những gương tiêu biểu; khắc phục nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Đêm khuya hay tinh mơ gà gáy, chỉ cần có tin nhắn, cuộc điện thoại “cầu cứu” của người dân thì dù mưa gió bão bùng chị Phương cũng không quản, cố gắng đến nhà dân thật nhanh để giúp người. Bên cạnh đó, chị còn giúp phụ nữ “thoát nạn” đẻ nhiều để tập trung phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái nên người bằng lời bài hát…