Thông tin điều hành bộ

Công văn về việc thực hiện báo cáo thống kê chính thức năm 2021

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp; để kịp thời tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội, công bố thông tin thống kê ngành Tư pháp năm 2021, Bộ Tư pháp đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc báo cáo thống kê kỳ báo cáo chính thức năm 2021, cụ thể như sau:
1. Các Sở Tư pháp thực hiện 26 biểu báo cáo thống kê chính thức năm 2021 theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP. Số liệu báo cáo gồm toàn bộ số liệu thực tế thực hiện trong kỳ báo cáo, được tính từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Báo cáo thống kê của Sở Tư pháp được gửi về Bộ Tư pháp trên Phần mềm thống kê ngành Tư pháp (dưới đây gọi tắt là Phần mềm) tại địa chỉ https://thongke.moj.gov.vn chậm nhất vào ngày 01/03/2022.
2. Sở Tư pháp có văn bản yêu cầu các Phòng Tư pháp và UBND cấp xã thực hiện báo cáo thống kê trên Phần mềm bằng các tài khoản và mật khẩu đăng nhập đã sử dụng từ kỳ báo cáo năm 2021.
3. Việc báo cáo thống kê trên Phần mềm của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã thực hiện theo Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm và Quy chế quản lý, sử dụng Phần mềm thống kê ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-BTP ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
Lưu ý:
- Sau khi hoàn thành mỗi biểu thống kê trên Phần mềm, người dùng tải về và lưu trữ bản excel để phục vụ việc so sánh, đối chiếu số liệu khi được yêu cầu.
- Việc gửi báo cáo thống kê đảm bảo về chất lượng và thời hạn theo đúng quy định của Thông tư số 03/2019/TT-BTP là một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua để xét, đánh giá, xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022.
* Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc (nếu có), đề nghị các đơn vị liên hệ theo các đầu mối hỗ trợ như sau:
- Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ thống kê: Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp, điện thoại (024) 6273.9554 - (024) 6273.9546;
- Hỗ trợ về mặt kỹ thuật, sử dụng phần mềm: bộ phận hỗ trợ người dùng Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp, điện thoại 1900.8888.24 (nhánh số 3).
Trân trọng đề nghị Đồng chí chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.
File đính kèm