Thông tin điều hành bộ

Công văn báo cáo thống kê kỳ báo cáo năm chính thức 2018

Thực hiện quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, để kịp thời tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và công bố thông tin thống kê ngành Tư pháp năm 2018, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc xây dựng báo cáo thống kê số liệu như sau:

Các Sở Tư pháp thực hiện thống kê số liệu theo 27 biểu mẫu quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp (Chi tiết tại mục II Phụ lục I Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Tư pháp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP). Riêng các biểu mẫu báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý và đấu giá tài sản, để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Tư pháp hướng dẫn tạm thời thực hiện báo cáo thống kê về các lĩnh vực này theo nội dung các biểu mẫu số 24M/BTP/TGPL, 25M/BTP/TGPL, 26M/BTP/TGPL và 28aM/BTP/BTTP/ĐGTS, 28bM/BTP/BTTP/ĐGTS được đính kèm theo Công văn này. Các biểu mẫu số 24M, 25M, 26M và 28aM, 28bM thay cho biểu mẫu số 24, 25, 26 và 28a, 28b, 28c ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP.
Thời hạn gửi báo cáo thống kê chính thức năm 2018 về Bộ Tư pháp (Cục Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 15 tháng 3 năm 2019 bằng hình thức văn bản giấy hoặc qua thư điện tử bản chụp văn bản giấy dưới dạng file pdf hoặc bản điện tử có chữ ký số (theo địa chỉ hộp thư thongketuphap@moj.gov.vn).
Để thuận lợi cho công tác theo dõi báo cáo qua thư điện tử, trách thất lạc file, đề nghị các đơn vị ghi rõ tên Sở Tư pháp trong tiêu đề thư (ví dụ: STP An Giang gửi báo cáo thống kê năm chính thức 2018) và chỉ gửi tới địa chỉ email thongketuphap@moj.gov.vn, trường hợp file nặng trên 10MB thì tách file gửi nhiều lần và ghi rõ số lượng file được gửi. Mọi chi tiết, xin liên hệ: Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại: 024.62739546, 024.62739554)./.