Thông tin điều hành bộ

Công văn về việc thực hiện kỳ báo cáo thống kê năm chính thức 2018 trên Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp

Thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp và chủ trương của Bộ trong việc từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành, đồng thời để hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc cập nhật, lưu trữ, theo dõi và quản lý một cách lâu dài số liệu báo cáo thống kê của đơn vị, sau khi thử nghiệm, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP, các đơn vị đã có thể thực hiện báo cáo thống kê về Bộ Tư pháp (Cục Kế hoạch – Tài chính) trên phần mềm.
Để sử dụng Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp phục vụ cho việc cập nhật, tổng hợp và theo dõi số liệu báo cáo thống kê của kỳ báo cáo năm chính thức 2018 theo quy định của Thông tư 04/2016/TT-BTP được nhanh chóng và kịp thời, Bộ Tư pháp đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
1. Truy cập Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp tại địa chỉ https://thong ketuphap.moj.gov.vn và sử dụng các tài khoản được cấp (tại Phụ lục số 01 kèm theo Công văn này) tiến hành cập nhật số liệu báo cáo thống kê của các biểu thuộc kỳ báo cáo năm chính thức 2018 trên phần mềm và phê duyệt thông tin để gửi báo cáo về Bộ Tư pháp (Cục Kế hoạch – Tài chính) theo đúng hướng dẫn tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng đã được đăng tải trên Phần mềm.
Lưu ý: Người dùng cần thay đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên. Mật khẩu mặc định đăng nhập của các tài khoản đã được thông báo trong Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
2. Thời gian thực hiện: đề nghị đơn vị hoàn thành việc cập nhật số liệu báo cáo thống kê kỳ báo cáo năm chính thức 2018 trên Phần mềm Thống kê trước ngày 15/3/2019. Trường hợp các đơn vị đã thực hiện báo cáo theo hình thức nêu tại Công văn số 21/BTP-KHTC ngày 03/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo thống kê kỳ báo cáo năm chính thức 2018 thì tiếp tục thực hiện cập nhật trên Phần mềm Thống kê theo Công văn này để tạo lập cơ sở dữ liệu chung toàn Ngành.
3. Trường hợp đơn vị có nhu cầu đăng ký thêm tài khoản sử dụng Phần mềm Thống kê, đề nghị gửi Công văn đăng ký người dùng (theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo Công văn này) về Bộ Tư pháp (Cục Kế hoạch – Tài chính) để được tạo lập và kích hoạt sử dụng.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ theo đầu mối hỗ trợ như sau:
- Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ thống kê: Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch – Tài chính (điện thoại (024) 6273.9546 – (024) 6273.9554);
- Hỗ trợ về mặt kỹ thuật, phần mềm: Phòng Phần mềm và cơ sở dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin (điện thoại (024) 6273.9716)./.
 

 
File đính kèm