Mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

26/07/2016
Mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Chiều 30/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định và Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp đối với dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành liên quan.
Có hiệu lực từ 01/01/2010, sau hơn 06 năm thi hành, Luật TNBTCNN đã thực sự trở thành công cụ pháp lý quan trọng để tổ chức, cá nhân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, trong thực tiễn thi hành Luật đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập đòi hỏi cần thiết phải sửa đổi toàn diện.
Việc sửa đổi Luật TNBTCNN nhằm tạo ra Luật mới có tính minh bạch và khả thi, đáp ứng yêu cầu, hiệu quả thi hành Hiến pháp năm 2013; đồng bộ với các bộ luật, luật mới được ban hành. Đồng thời thiết lập cơ chế pháp lý để bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân; tổ chức trong nước và nước ngoài hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền công vụ, hội nhập quốc tế trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Về phạm vi điều chỉnh của Luật TNBTCNN (sửa đổi) được xác định rõ hơn theo hướng quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, pháp nhân bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thiệt hại được bồi thường, cơ quan bồi thường nhà nước; thủ tục giải quyết bồi thường; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả, trách nhiệm kỷ luật của cán bộ, công chức thực hiện công vụ; quản lý nhà nước về công tác bồi thường; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về công tác bồi thường. Dự thảo Luật còn mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho phù hợp với các văn bản pháp luật mới ban hành. Thiệt hại được bồi thường đã được quy định rõ ràng, bảo đảm tính khả thi trong việc tính thiệt hại. Dự thảo Luật quy định nguyên tắc xác định thiệt hại qua đó giúp cho các cơ quan giải quyết bồi thường thuận lợi trong việc xác định định thiệt hại được bồi thường đồng thời cũng đã lượng hóa một số thiệt hại được bồi thường, quy định rõ mức thiệt hại được bồi thường mà Luật TNBTCNN hiện hành chưa quy định
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã cho ý kiến về tính hợp hiến, hợp pháp, tính hợp lý, khả thi cũng như một số vấn đề về kỹ thuật của Dự thảo Luật. Trong đó, có ý kiến cho rằng cần có một cơ quan độc lập với các cơ quan hành chính và cơ quan tiến hành tố tụng, có tính chuyên nghiệp để giải quyết bồi thường. Việc giải quyết bồi thường được thực hiện cơ bản theo nguyên tắc của luật dân sự nhưng phải đảm bảo yếu tố hành chính mới khả thi trên thực tế. Ngoài ra, các thành viên cũng rất quan tâm tới việc có những cải cách mạnh mẽ trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết bồi thường...
Kim Quy