Kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sắm máy photocopy siêu tốc năm 2023 theo Đề án Tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2025"
Chi tiết xem tài liệu đính kèm./.