Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự toán "Mua sắm xe ô tô chuyên dùng 7-9 chỗ năm 2023 theo Đề án tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2025"
Chi tiết xem tài liệu đính kèm./.