Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án "Đầu tư hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp"

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.
File đính kèm