Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm “Mua sắm máy scan năm 2021 theo Đề án Tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2025” của Tổng cục Thi hành án dân sự
Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.