Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm “Mua sắm két sắt đặc chủng và tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án, bảo quản tang vật năm 2021 theo Đề án Tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2025”
Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.