Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm trang phuc cho công chức, người lao động thuộc hệ thống THADS năm 2021
Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.
File đính kèm