Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm “Gia hạn bảo hành thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho các hạng mục chính của hệ thống”

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.
 
File đính kèm