Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm “Mua sắm trang phục cho công chức, người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020”