Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm máy photocopy năm 2020 theo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2020

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.