Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng năm 2019 theo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020”
Chi tiết xem tài liệu đính kèm.