Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm trang phục, lễ phục cho công chức, người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Xem chi tiết tại file đính kèm