Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm máy photocopy năm 2019 theo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Xem chi tiết tại file đính kèm