Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Thuê lưu trữ dự phòng cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp"
Chi tiết xem Quyết định đính kèm./.
File đính kèm