Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm lễ phục cho cán bộ, công chức hệ thống THADS năm 2018
Chi tiết xem tài liệu đính kèm.
File đính kèm