Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm phù hiệu, cấp hiệu cho cán bộ công chức và người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự”
Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1708/QĐ-BTP ngày 19/10/2017 về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói “Mua sắm phù hiệu, cấp hiệu cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự” của Tổng cục Thi hành án dân sự với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.
Tổng cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Ngay sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu, Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư pháp  để theo dõi và quản lý. Đồng thời, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo bằng hình thức văn bản gửi Văn phòng Tổng cục và các Cục Thi hành án dân sự về nhà thầu được lựa chọn để các đơn vị biết và ký hợp đồng mua sắm phù hiệu, cấp hiệu.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Quyết định này thay thế Quyết định số 816b/QĐ-BTP ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm phù hiệu, cấp hiệu cho cán bộ công chức và người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự”.
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.