Kế hoạch đấu thầu gói thầu “Mua sắm phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống Thi hành án dân sự ”.
 
  • Tên gói thầu: Mua sắm phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống Thi hành án dân sự ”.
  • Giá gói thầu: 4.326.942.000 đồng
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.