TÌM KIẾM PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

Từ khóa
Mã tra cứu
Lĩnh vực
Người gửi
Số điện thoại
Email

TRANG CHÍNH >> Dân sự - kinh tế

Đề nghị hướng dẫn thi hành Bộ luật dân sự

Trong quá trình thực hiện Bộ luật dân sự, việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty chúng tôi với ngân hàng có một số vấn đề vận dụng Luật. Cụ thể: tại khoản 05 Điều 144 Bộ luật dân sự 2005 (tương đương khoản 3 Điều 141 Bộ luật dân sự 2015) quy định: Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Điều này đang có nhiều cách hiểu khác nhau, nhất là trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh có ba bên. Có ý kiến cho rằng người đại diện không được ký trong hợp đồng giao dịch trên chính tài sản của mình. Có ý kiến cho rằng điều luật trên chỉ áp dụng với hợp đồng, giao dịch có hai bên. Xin cho biết từ 2005 đến nay có văn bản pháp luật nào hướng dẫn thực hiện khoản 05 Điều 144 Bộ luật dân sự 2005 hay khoản 3 Điều 141 Bộ luật dân sự 2015 không? Nếu không có văn bản hướng dẫn thì quan điểm của Bộ Tư pháp về việc thực hiện 05 Điều 144 Bộ luật dân sự 2005 (tương đương khoản 3 Điều 141 Bộ luật dân sự 2015) như thế nào?

Gửi bởi Hà Quang Hải