Ngành Nông nghiệp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

10/11/2022
Ngành Nông nghiệp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Ngày 8-11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, năm thứ 10 cả nước hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung vào hoạt động phổ biến, giới thiệu chuyên đề "Nâng cao chất lượng công tác tổ chức truyền thông tiếp thị chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, nâng cao nhận thức hiểu biết và thực thi pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, đối với ngành Nông nghiệp, nhiều năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XI, XII và hiện nay là nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là 1 trong 3 đột phá chiến lược luôn được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm tạo dựng hệ thống khung pháp luật ngày càng hoàn thiện cho phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Trong giai đoạn hơn 10 năm qua, Bộ đã làm tốt việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong công tác pháp chế, nhất là nhiệm vụ rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Hiện nay, tất cả lĩnh vực quản lý của Bộ đều có luật điều chỉnh (9 luật), hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn là 435 văn bản, tạo hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách quan trọng, phát huy hiệu quả trên thực tiễn, nhất là trong tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần trực tiếp tăng sản lượng và chất lượng nông sản, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư cho phát triển ngành.

Bên cạnh đó, Bộ đã thực hiện chỉ đạo của Chính phủ bài bản, hiệu quả; trong đó, thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa yêu cầu, điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, góp phần khơi thông các vướng mắc về mặt pháp lý, tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, sản phẩm, tạo môi trường hành lang pháp lý thông thoáng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

"Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật, tạo sự đồng thuận, niềm tin của người dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 và các năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu.
Nguồn: Báo Hà nội mới


  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text