Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 463/QĐ-BTP ngày 22/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2019, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu và xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp xin đăng tải hồ sơ dự thảo thông tư để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến xin gửi về Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) trước ngày 22/9/2019. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và các ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018