TÌM KIẾM VĂN BẢN

Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan soạn thảo
Ngày hết hạn

Tìm thấy 337 kết quả

Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước(hết hạn ngày 12/09/2019)

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN). Tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP đã giao Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (dự thảo Thông tư).

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự(hết hạn ngày 17/08/2019)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự

Dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính(hết hạn ngày 11/08/2019)

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Tư pháp được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về kiểm tra và xử lý trách nhiệm trong xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật(hết hạn ngày 31/07/2019)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại điểm b mục 2 phần II Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” (ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ), trong thời gian qua Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và được Chính phủ xem xét, thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị định, giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Nghị định, trình Chính phủ vào tháng 9 năm 2019. Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan/Đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các tài liệu có trong Hồ sơ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (gồm: Dự thảo Tờ trình Chính phủ; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) được gửi kèm theo Công văn này. Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan/Đơn vị đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật), số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20/6/2019 (file điện tử xin gửi vào địa chỉ mail: ntngan@moj.gov.vn) để tổng hợp.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp(hết hạn ngày 20/07/2019)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Luật giám định tư pháp, thời gian qua, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự(hết hạn ngày 10/07/2019)

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của Nghị định, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp đăng tải toàn văn của Dự thảo Nghị định, Dự thảo Tờ trình và các tài liệu có liên quan để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến đóng góp về nội dung các Dự thảo xin gửi về địa chỉ: Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc theo địa chỉ mail: hoangthuthuy@moj.gov.vn.

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng(hết hạn ngày 15/04/2019)

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Kế hoạch - Tài chính được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 488/QĐ-BTP ngày 28/02/2019, Cục Kế hoạch - Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng.

Lấy ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015(hết hạn ngày 25/02/2019)

​Bộ Tư pháp lấy ý kiến đối với nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Lấy ý kiến đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp(hết hạn ngày 31/01/2019)

Để có thêm cơ sở cho việc chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị các Quý cơ quan tham gia góp ý bằng văn bản đối với hồ sơ dự thảo.

Lấy ý kiến Dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật(hết hạn ngày 30/01/2019)

​Thực hiện khoản 2 mục II của Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022”, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 16/2011/TT-BTP(hết hạn ngày 14/01/2019)

​Thực hiện kế hoạch xây dựng các văn bản, đề án năm 2018 của Bộ Tư pháp, Cục Kế hoạch - Tài chính được Bộ trưởng giao chủ trì xây dựng Thông tư “Thay thế Thông tư số 16/2011/TT-BTP ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tư pháp quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp”. Hiện nay, Cục đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Thông tư trên.

Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ(hết hạn ngày 30/12/2018)

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong đó Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực. Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp đã xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng QSDĐ, TSGLVĐ và trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của QSDĐ, TSGLVĐ(hết hạn ngày 22/12/2018)

Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam(hết hạn ngày 20/11/2018)

Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam.

Góp ý DT Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP(hết hạn ngày 31/10/2018)

Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thực hiện điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/Qh14(hết hạn ngày 29/10/2018)

Lấy ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thực hiện điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/Qh14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/Qh13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/Qh13.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp(hết hạn ngày 20/10/2018)

Thực hiện Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ quan tư pháp địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tư pháp đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp).

Lấy ý kiến DT Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg(hết hạn ngày 08/10/2018)

​Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Ban, Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật).

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp(hết hạn ngày 05/10/2018)

​Để đáp ứng yêu cầu đổi mới thể chế, đổi mới hoạt động thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Bộ đã tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Dự thảo hết hạn lấy ý kiến

Số dự thảo

337

Số ý kiến đóng góp

486